Sản phẩm5 li do de chon mua ga dong tao thuan chung

      ga dong tao thuan chung duoi 1 thang tuoi
    Trứng gà đông tảo thuần chủng                               Gà đông tảo thuần chủng dưới 1 tháng tuổi
Xem chi tiết                                                              Xem chi tiết


ga dong tao       ga dong tao
                   Gà đông tảo thuần chủng 1 tháng tuổi                      Gà đông tảo thuần chủng 2 tháng tuổi
                            Xem chi tiết                                                              Xem chi tiết

ga dong tao      ga dong tao               Gà đông tảo thuần chủng 3 tháng tuổi                              Gà đông tảo thuần chủng 4 tháng tuổi
                              Xem chi tiết                                                            Xem chi tiết

ga dong tao   ga dong tao
             Gà đông tảo thuần chủng 5 tháng tuổi                              Gà đông tảo thuần chủng 6 tháng tuổi
                                Xem chi tiết                                                                    Xem chi tiết

ga dong tao     
          Gà đông tảo thuần chủng 7 tháng tuổi                               Gà đông tảo thuần chủng Bố - Mẹ
                                Xem chi tiết                                                             Xem chi tiết

ga dong tao
                            Gà đông tảo thịt                                      
                                 Xem chi tiết                                                       

Chúc quí vị nuôi gà đông tảo thành công!   

                                                                                                           Trại gà đông tảo Dotachi.

                                                                
Trở lên đầu trang